Privacy Policy

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
shop.mmozolewska.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem
danych jest Malgorzata Mozolewska prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Malgorzata Mozolewska z siedzibą w (), ,
wpisana do prowadzonej przez , NIP: , REGON: , zwana dalej
Shop.mmozolewska.com.
3. Shop.mmozolewska.com dokłada szczególnej staranności do
poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep
Internetowy.
§ 1 Jak zbieramy dane?
1. Shop.mmozolewska.com zbiera informacje dotyczące osób
fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób
fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie
Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może
zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
Strona 1/5
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient
podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest
dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być
pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.
8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie
Internetowym.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym
dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego
konta i zarządzania tym kontem.
2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być
przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych
towarów.
3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także
administrowania Sklepem Internetowym.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez Shop.mmozolewska.com na komputerze
osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka
internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę
domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz
indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
dostosowywać oferowane przez Shop.mmozolewska.com produkty do
Strona 2/5
indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
produktów w Sklepie Internetowym.
2. Shop.mmozolewska.com wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania
lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Shop.mmozolewska.com wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia
sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki
której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego
ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Shop.mmozolewska.com wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego pinterest.com (administrator cookies
zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA);
c) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego plus.google.com (administrator cookies
zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
d) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego
twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc.
z siedzibą w USA);
e) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator
cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Strona 3/5
Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome;
d) przeglądarka Safari;
e) przeglądarka Opera.
7. Shop.mmozolewska.com może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP
to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep
Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia
dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany
komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu
z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako
nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany
przez Shop.mmozolewska.com przy diagnozowaniu problemów
technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np.
określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako
informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu
Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron
internetowych. Shop.mmozolewska.com nie ponosi odpowiedzialności
za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
1. Dane osobowe zbierane przez Shop.mmozolewska.com za
pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2014.1182 j.t.).
2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy
Shop.mmozolewska.com.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom
na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest
w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
4. Shop.mmozolewska.com zapewnia Klientom, którzy posiadają konto,
nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich
modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych
Strona 4/5
możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.
Shop.mmozolewska.com może odmówić usunięcia danych Klienta,
jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin,
a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez
Shop.mmozolewska.com roszczeń od danego Klienta.
6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie
nowego hasła. Shop.mmozolewska.com nie wysyła przypomnienia
hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie
zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem
wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail
w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”,
podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło
zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej
podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu
konta.
7. Shop.mmozolewska.com nigdy nie wysyła żadnej korespondencji,
w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do
logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym
Shop.mmozolewska.com poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7
dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
info@mmozolewska.com
3. Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2016 r.